Cơ quan, tổ chức:
Tên cuộc họp:
Từ ngày:      
        Đến ngày:    
           
Tên cuộc họp Đơn vị tổ chức Thời gian Địa điểm họp Trạng thái
họp cho ý kiến các nội dung (họp khối)
Người tạo CH: Hoàng Văn Nam - 0908553217
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 14:00 07/08/2020 Phòng họp 01 Chờ
Lấy ý kiến Thành viên UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1, tại xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Người tạo CH: Hồ Thanh Bình - 0937648909
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 16:30 11/08/2020 Lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh Chờ
Lấy ý kiến Thành viên UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 3, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Người tạo CH: Hồ Thanh Bình - 0937648909
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 17:00 11/08/2020 Lấy ý kiến thành viên Chờ
V/v lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh dự thảo Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ.
Người tạo CH: Phan Hùng Mạnh - 0908474408
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 17:00 12/08/2020 Lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh Chờ
V/v lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh dự thảo Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính của UBND thị xã Hòa Thành.
Người tạo CH: Phan Hùng Mạnh - 0908474408
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 17:30 12/08/2020 Lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh Chờ
Phạm Ngọc Vinh:   0973.835.933
Huỳnh Thị Như Hảo:   0834.003.850
Đoàn Văn Lam Sơn:   0964.631.691