Cơ quan, tổ chức:
Tên cuộc họp:
Từ ngày:      
        Đến ngày:    
           
Tên cuộc họp Đơn vị tổ chức Thời gian Địa điểm họp Trạng thái
Họp về việc ban hành quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Người tạo CH: Phạm Thị Thu Hà - 0919600181
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 07:30 29/10/2020 Như trong giấy mời Đang họp
Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn ưu đãi nước ngoài_1
Người tạo CH: Hồ Thanh Bình - 0937648909
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 08:00 29/10/2020 Hội trường Đang họp
Họp v.v: 1. Cho ý kiến về số liệu kiểm kê đất an ninh trên địa bàn tỉnh. 2. Xem xét việc Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (Việt Nam) xin chuyển hình thức sử dụng đất từ trả tiền thuê đất hàng năm sang trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối
Người tạo CH: Ngô Chí Hải - 0935584007
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 09:00 29/10/2020 Phòng họp 02 Đang họp
Họp Phó chủ tịch khối Văn hóa xã hội ngày 29/10
Người tạo CH: Nguyễn Thị Thanh Xuân - 0909592380
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 14:00 29/10/2020 Phòng họp 01 Đang họp
Họp cho ý kiến phê duyệt Đề cương và Dự toán rà soát quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát.
Người tạo CH: Nguyễn Dương Thanh Thảo - 0949466467
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 15:30 29/10/2020 Phòng họp 01 Đang họp
Lấy ý kiến TVUB v/v Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án chế biến thức ăn gia súc cho bò từ cây bắp, sản xuất mùn cưa, dăm bào ép khối tại ấp Phước Đức, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu của Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Đồng Vàng
Người tạo CH: Nguyễn Trung Hiếu - 0913797767
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 17:00 29/10/2020 Lấy ý kiến (không họp) Đang họp
Lấy ý kiến TVUB v/v Phê duyệt dự án đầu tư Trang trại chăn nuôi heo của Công ty TNHHH Mevius Farm tại xã Thạnh Bình.
Người tạo CH: Nguyễn Trung Hiếu - 0913797767
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 17:00 29/10/2020 Lấy ý kiến TVUB không họp Đang họp
Họp chủ trương quyết toán kho lưu trữ chuyên dụng
Người tạo CH: Nguyễn Hoài Bảo - 0869898830
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 08:00 30/10/2020 Phòng họp 01 Chờ
Họp cho ý kiến về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế chiến lược địa phương(Đô thị Mộc Bài-tỉnh Tây Ninh)cập nhật, giai đoạn 2018-2020 thuộc dự án phát triển đô thị dọc hành lang GMS
Người tạo CH: Nguyễn Hoài Bảo - 0869898830
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 09:00 30/10/2020 Phòng họp 01 Chờ
Họp khối các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân sách (thay đổi sang 14 giờ thứ sáu ngày 30/10/2020)
Người tạo CH: Nguyễn Dương Thanh Thảo - 0949466467
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 14:00 30/10/2020 Phòng họp 01 Chờ
Giấy mời Hội nghị trực tuyến ngành Giáo dục và Đào tạo
Người tạo CH: Võ Thị Thùy Trang - 0946456496
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 08:00 31/10/2020 Hội trường Chờ
Lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 5 Điều 2, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh.
Người tạo CH: Phan Hùng Mạnh - 0908474408
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 17:00 03/11/2020 Lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh Chờ
lấy ý kiến thành biên UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh
Người tạo CH: Nguyễn Hoài Bảo - 0869898830
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 09:00 04/11/2020 Lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh Chờ
Lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh dự thảo Quyết định thành lập Ban Tôn giáo - Dân tộc trên cơ sở tổ chức lại Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.
Người tạo CH: Phan Hùng Mạnh - 0908474408
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 17:00 05/11/2020 Lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh Chờ
Xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh về việc gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản mỏ vật liệu san lấp ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh của Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Cát Tường
Người tạo CH: Phạm Thị Thu Hà - 0919600181
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 17:00 07/11/2020 lấy ý kiến TV UBND tỉnh Chờ
Phạm Ngọc Vinh:   0973.835.933
Huỳnh Thị Như Hảo:   0834.003.850
Đoàn Văn Lam Sơn:   0964.631.691