Cơ quan, tổ chức:
Tên cuộc họp:
Từ ngày:      
        Đến ngày:    
           
Tên cuộc họp Đơn vị tổ chức Thời gian Địa điểm họp Trạng thái
Kế hoạch tiếp Đoàn đại biểu thành phố Gimhae, Hàn Quốc tham dự Lễ hội Xuân Núi Bà Đen năm 2020 (từ ngày 26-30/01/2020)
Người tạo CH: Trịnh Kim Quý - 0976298538
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 13:30 26/01/2020 Phòng họp 02 Chờ
V/v lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh hồ sơ dự thảo Đề án thành lập Đài phát thanh - Truyền hình và Báo Tây Ninh trên cơ sở hợp nhất Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh và Báo Tây Ninh.
Người tạo CH: Phan Hùng Mạnh - 0908474408
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 17:00 31/01/2020 Lấy ý kiến (không họp) Chờ