Cơ quan, tổ chức:
Tên cuộc họp:
Từ ngày:      
        Đến ngày:    
           
Tên cuộc họp Đơn vị tổ chức Thời gian Địa điểm họp Trạng thái
Họp Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và trong triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh_1
Người tạo CH: Hồ Thanh Bình - 0937648909
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 08:00 25/05/2020 Phòng họp 01 Đang họp