THỐNG KÊ THEO TÊN CUỘC HỌP
 
 
Đơn vị tổ chức  
Tên cuộc họp  
STTTên cuộc họpNgàyGiờ Địa điểm họpThành phần tham dựTrạng thái
1 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành UBND xã An Bình Kết thúc
2 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành UBND xã An Cơ Kết thúc
3 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành UBND xã Biên Giới Kết thúc
4 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành UBND xã Đồng Khởi Kết thúc
5 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành UBND xã Hảo Đước Kết thúc
6 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành UBND xã Hòa Hội Kết thúc
7 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành UBND xã Hòa Thạnh Kết thúc
8 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành UBND xã Long Vĩnh Kết thúc
9 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành UBND xã Ninh Điền Kết thúc
10 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành UBND xã Phước Vinh Kết thúc
11 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành UBND xã Thái Bình Kết thúc
12 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành UBND xã Thanh Điền Kết thúc
13 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành UBND xã Thành Long Kết thúc
14 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành UBND xã Trí Bình Kết thúc
15 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Châu Thành Kết thúc
16 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành Phòng Giáo dục và Đào tạo Kết thúc
17 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành Phòng Kinh tế và Hạ tầng Kết thúc
18 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành Phòng LĐ-TBXH Kết thúc
19 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành Phòng NN&PTNT Kết thúc
20 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành Phòng Nội vụ Kết thúc
21 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành Phòng Tài nguyên và Môi trường Kết thúc
22 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành Phòng TC-KH Kết thúc
23 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành Phòng Tư pháp Kết thúc
24 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành Phòng VH&TT Kết thúc
25 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành Phòng Y tế Kết thúc
26 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành Văn phòng HĐND và UBND huyện Kết thúc
27 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành Bảo hiểm XH huyện Châu Thành Kết thúc
28 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành Chi cục thống kê huyện Châu Thành Kết thúc
29 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành Ban Dân Vận huyện Châu Thành Kết thúc
30 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành Ban TG.HU huyện Châu Thành Kết thúc
31 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành Hội Cựu CB huyện Châu Thành Kết thúc
32 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành Hội LHPN huyện Châu Thành Kết thúc
33 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành Hội Nông dân huyện Châu Thành Kết thúc
34 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành Huyện đoàn huyện Châu Thành Kết thúc
35 GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới 10/07/202014:00 Phong hop so 1 - UBND huyện Châu Thành UB.MTTQ huyện Châu Thành Kết thúc