THỐNG KÊ THEO TÊN CUỘC HỌP
 
 
Đơn vị tổ chức  
Tên cuộc họp  
STTTên cuộc họpNgàyGiờ Địa điểm họpThành phần tham dựTrạng thái
1 GM tiếp công dân 16/01/202007:30 Phòng họp tiếp dân - UBND huyện Châu Thành UBND Thị Trấn Kết thúc
2 GM tiếp công dân 16/01/202007:30 Phòng họp tiếp dân - UBND huyện Châu Thành UBND xã Hòa Thạnh Kết thúc
3 GM tiếp công dân 16/01/202007:30 Phòng họp tiếp dân - UBND huyện Châu Thành UBND xã Phước Vinh Kết thúc
4 GM tiếp công dân 16/01/202007:30 Phòng họp tiếp dân - UBND huyện Châu Thành Phòng Tài nguyên và Môi trường Kết thúc
5 GM tiếp công dân 16/01/202007:30 Phòng họp tiếp dân - UBND huyện Châu Thành Phòng Tư pháp Kết thúc
6 GM tiếp công dân 16/01/202007:30 Phòng họp tiếp dân - UBND huyện Châu Thành Thanh Tra huyện Châu Thành Kết thúc
7 GM tiếp công dân 16/01/202007:30 Phòng họp tiếp dân - UBND huyện Châu Thành Văn phòng HĐND và UBND huyện Kết thúc
8 GM tiếp công dân 16/01/202007:30 Phòng họp tiếp dân - UBND huyện Châu Thành Văn phòng ĐKĐD Kết thúc
9 GM tiếp công dân 16/01/202007:30 Phòng họp tiếp dân - UBND huyện Châu Thành Hội Nông dân huyện Châu Thành Kết thúc
10 GM tiếp công dân 16/01/202007:30 Phòng họp tiếp dân - UBND huyện Châu Thành UB.MTTQ huyện Châu Thành Kết thúc