THỐNG KÊ THEO TÊN CUỘC HỌP
 
 
Đơn vị tổ chức  
Tên cuộc họp  
STTTên cuộc họpNgàyGiờ Địa điểm họpThành phần tham dựTrạng thái
1 Làm việc với SKHĐT về tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020 lần 213/08/202014:00 Phòng Họp số 1 - UBND huyện Bến Cầu Kho Bạc Nhà Nước Kết thúc
2 Làm việc với SKHĐT về tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020 lần 213/08/202014:00 Phòng Họp số 1 - UBND huyện Bến Cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Kết thúc
3 Làm việc với SKHĐT về tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020 lần 213/08/202014:00 Phòng Họp số 1 - UBND huyện Bến Cầu Trung tâm Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Kết thúc
4 Làm việc với SKHĐT về tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020 lần 213/08/202014:00 Phòng Họp số 1 - UBND huyện Bến Cầu UBND huyện Bến Cầu Kết thúc
5 Làm việc với SKHĐT về tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020 lần 213/08/202014:00 Phòng Họp số 1 - UBND huyện Bến Cầu Văn phòng HĐND & UBND huyện Kết thúc